NIEBIESKA KARTA- JAK DŁUGO TRWA I JAK DZIAŁA ?

 

Niebieska Karta to procedura mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, wobec której stosowana jest przemoc w rodzinie. Rozpoczynana jest wypełnieniem formularza Niebieska Karta - A np. przez funkcjonariusza policji. Jak długo trwa i jak działa procedura Niebieskie Karty?

Procedura "Niebieskie Karty" (NK)

Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Dla sprecyzowania - Niebieskie Karty to procedura, która potocznie nazywana jest Niebieską Kartą. Warto jednak wiedzieć, że postępowanie rozpoczynane jest od wypełnienia Niebieskiej Karty A a kończy się na Niebieskiej Karcie D, stąd nazwa Niebieskie Karty.

JAK DZIAŁA PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY?

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Katalog podmiotów uprawnionych do zainicjowania procedury NK jest zamknięty.

 

Co do samego przebiegu procedury Niebieskie Karty, jest ona podzielona na 6 etapów, które następują kolejno po sobie:

 

·         Wszczęcie procedury.

·         Opracowanie indywidualnego planu pomocy.

·         Oddziaływanie na sprawcę przemocy.

·         Realizacja indywidualnego planu pomocy.

·         Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”.

·         Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

Choć zawsze najważniejsze są działania, które możesz podjąć sam/a, to właśnie dzięki wsparciu różnych służb i instytucji współdziałających w ramach procedury Niebieskie Karty, zyskasz również pomoc     w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa; wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji  (nie tylko związanej  z przemocą, ale np. w uniezależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych, jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, jakiej oczekujesz); jak również monitoring zmieniającej się sytuacji czy podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania sprawcy, poczynając od uświadomienia sprawcy konsekwencji stosowania przemocy i tego, że różne instytucje będą interesować się jego/jej zachowaniem, działań edukacyjnych, zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem przypadkach również np. zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji.

 

Należy pamiętać, że każda osoba doznająca przemocy ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony właściwych służb i instytucji, a mianowicie:

 

·         Interwencję kryzysową i wsparcie;

·         Poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, zawodowe, rodzinne;

·         Badanie lekarskie w celu ustalenia uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydanie stosownego zaświadczenia lekarskiego;

·         Bezpieczne schronienie;

·         Ochronę przed dalszym krzywdzeniem poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania;

·         Pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego.

 

 

Źródło :https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/3040742,Niebieska-Karta-jak-dlugo-trwa-i-jak-dziala.html