Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), zgody organu prowadzącego i opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu zarządzam co następuje:


§1

1.Zawiesza się na czas oznaczony czyli od 27.10-29.10 prowadzenie zajęć w grupie „Maluszki” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć ,o których mowa w ust.1 zadania Miejskiego Przedszkola nr7 w Nowym Sączu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość .


§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola 27.10.2020 oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola nr7 w Nowym Sączu.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor
Marta Trzcińska-Żak

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji