ZARZADZENIE
DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W NOWYM SACZU

Z dnia 17.08.2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za żywienie w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 ze zm.) dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala następującą opłatę za żywienie dzieci obowiązującą od 1 września 2020 r.


§ 1

Dzienna stawka za żywienie dziecka wynosi 6 zł (śniadanie , II śniadanie ,obiad )


§ 2

1. Koszt żywienia dzieci ustalony jest na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2020 – 30.06.2020, z uwzględnieniem norm żywieniowych IŻŻ dla dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Niniejszą stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z intendentem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.


§ 3

 

1. W przypadku dalszego wzrostu cen rynkowych artykułów spożywczych do końca roku 2020, stawka żywieniowa dzienna od nowego roku 2021 może zostać podwyższona.

2. O konieczności podwyższenia stawki dziennej żywieniowej rodzice zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.


§ 4

1. Traci moc zarządzenie nr 15/2018 (§ 2) z dnia 12.09.2018

 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.

 


Podpisał dyrektor przedszkola

Marta Trzcińska-Żak

 

Nowy Sącz 27.08.2020 r

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji