Regulamin

reg  ->pobierz

 

Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu

         
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

- umożliwia wszechstronne wychowanie dzieci przez świadome kierowanie ich rozwojem;

- sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki;

- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków panujących w placówce i do wieku wychowanków;

- współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

- udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci zajęć:

•                    zajęcia z logopedą;

•                     zajęcia z psychologiem;

•                    gimnastyka korekcyjna 

- umożliwia rozwijanie dziecięcych zainteresowań plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych, aktywności twórczej i intelektualnej prowadząc następujące zajęcia:

•                    religia;

•                    język angielski;

•                    kółko taneczne

•                    kółko plastyczne;

•                    kółko sportowe.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR7

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci; witanie słowem, gestem. Zabawy spontaniczne ogólnorozwojowe w kącikach zainteresowań nadzorowane przez nauczycielkę, swobodne działania rozwijające umiejętności indywidualne i zespołowe. Indywidualna praca wyrównawcza dla dzieci wymagających dodatkowego stymulowania rozwoju

przez nauczyciela.

Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające sprawność manualną, intelektualną, spostrzegawczość

wzrokowo-słuchową, grafomotorykę.

Grupowe zabawy i ćwiczenia logopedyczne rozwijające mowę.

 


8.00-9.00

Zestaw ćwiczeń porannych.

Czynności higieniczne przed śniadaniem.

Śniadanie; wdrażanie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie postaw zdrowotnych,

prawidłowej postawy, samoobsługi w zakresie posługiwania się sztućcami.

 


9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego-organizowanie

sytuacji edukacyjnych wspomagających wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich możliwościami

psychofizycznymi;

Aktywność umysłowa, plastyczna, muzyczna, ruchowa i zdrowotna, społeczna, emocjonalna.

 


10.00-10.30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań nadzorowane i inspirowane przez nauczycielkę;

Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, swobodne plastyczne działania

twórcze rozwijające umiejętności manualne dzieci.

Czynności porządkowe i samoobsługowe.

 


10.30-11.30

Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na powietrzu; spacery, wycieczki,

pobyt w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, otoczenia społeczno-kulturalnego, regionalnego, prace gospodarcze, porządkowe.

11.30-13.00

Czynności higieniczne.

II śniadanie-kształtowanie nawyku zjadania całego posiłku, kulturalnego spożywania posiłków,

zwracanie uwagi na prawidłową postawę.

Relaksacja; słuchanie utworów literatury dziecięcej, bajek muzycznych, terapeutycznych,

muzyki relaksacyjnej

Zabawy integracyjne rozwijające aktywność społeczną, odporność emocjonalną, samodzielność,

rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

13.00-13.30

Obiad

13.30-16.30

Zajęcia dodatkowe; kółko plastyczne, kółko teatralne, zajęcia rytmiczno-taneczne, język angielski,język niemiecki

zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój-terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uroczystości i spotkania

z rodzicami.

Gry i zabawy spontaniczne według indywidualnych pomysłów i zainteresowań dzieci,

rozwijające aktywność twórczą, inspirowane i nadzorowane przez nauczycielkę w sali zabaw

lub w ogrodzie przedszkolnym.

 

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

 

NIP 734-10-25-269

REGON 490581402

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17