Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
z dnia 08 września 2015 r.
w sprawie:
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie musza spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.z 2015 poz.1256)w porozumieniu z Radą Rodziców działającym przy Miejskim Przedszkolunr7 w Nowym Sączu.

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE;
§1
Wprowadza się szczegółową listę produktów dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego w przedszkolu

§2
Zmiany niniejszego zarządzania mogą następować w trybie i na zasadach przewidzianych do jego podjęcia
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Podpisał dyrektor przedszkola: Marta Trzcińska-Żak
 

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji