Statut

Uchwała rady pedagogicznej miejskiego przedszkola nr 7 w sprawie ustalenia zmian w Statucie


strona 1

strona 2

 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7

33-300 Nowy Sącz ul. Krakowska 50

7 NIP 734-10-25-269 REGON 490581402

tel./fax 018 443-04-91

 

S T A T U T
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 7
w NOWYM SĄCZU

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną

w dniu 14 listopada 2017 r.

uchwała nr 8/17

opracowany w oparciu o ustawę – Prawo oświatowe

 

Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola

§ 1

Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu, zwane dalej „Przedszkolem”, jest Przedszkolem publicznym.
Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Krakowskiej 50 w Nowym Sączu.
Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Zadania i kompetencje rady gminy i prezydenta określa ustawa Prawo oświatowe.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty, ul. Ujastek 1, 30-001 Kraków.

 


§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu.
Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu.
Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem uczęszczającym
do Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu.
Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu.
Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę- Miasto Nowy Sącz.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskie Kuratorium w Krakowie.

     Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej.
Program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami).
Karta nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela.
Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).


Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka;

Do zadań Przedszkola należy:
1) realizacja programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę

programową wychowania przedszkolnego;

2) zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3) przeprowadzenie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

5) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

6) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

7) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

9) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia
na tym etapie rozwoju;

systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.


§ 4

Zadania Przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2, są realizowane poprzez:
realizację właściwie dobranych programów i realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
stworzenie przestrzeni edukacyjnej, wyposażonej w pomoce dydaktyczne , materiały rozwojowe i zabawki niezbędne do pełnej realizacji programów wychowania przedszkolnego;
stworzenie estetycznej aranżacji wnętrz umożliwiającej celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania oraz warunków do podejmowania przez dzieci prac porządkowych;
stworzenie przestrzeni edukacyjnej stymulującej rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację dzieci ich działalność społeczną i inną;
stworzenie otoczenia wspierającego dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska;
systematyczną współpracę z rodzicami oraz środowiskiem w realizacji programów wychowania przedszkolnego;
stworzenie warunków wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska;
stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
Przy realizacji zadań przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka poprzez:
respektowanie podmiotowości dziecka w procesie rozwoju i wychowania;
planową realizację programów oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych szanujących godność dziecka, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierającą indywidualność, oryginalność, wzmacniającą poczucie wartości, zaspokajającą potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;
prowadzenie obserwacji mających na celu poznanie dziecka oraz organizacji przestrzeni ich rozwoju , dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania dziecka;
wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach jego rozwoju;
organizowanie sytuacji edukacyjnych wspierających wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka;
Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole poprzez:
zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi ;
systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;
zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;
organizowanie dla rodziców doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego.
prowadzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole oraz informowanie rodziców o jej wynikach;

 

§ 5

Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:


1) rodzicami ;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może odbywa się w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie :

  • porad;
  • konsultacji;
  • warsztatów;
  • szkoleń.


10. Do zadań Dyrektora należy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli;
  • informowanie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;
  • organizowanie i wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegających na zaplanowaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • organizowanie wspomagania przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;


11. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

12. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności: obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

13. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.

14. Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka w zależności od potrzeb oraz z innymi podmiotami, o których mowa w § 3.

15. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

16. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

17. Warunki objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego , jej organizację oraz zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawa oświatowego.

18. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

19. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy.

20. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu na wniosek dyrektora przedszkola zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.


§ 6


1. Przedszkole może organizować indywidualne przygotowanie przedszkolne dla dziecka, które realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola:

1) indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego;

2) wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzice składają do Dyrektora Przedszkola wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym;

3) indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

3. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

4. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

6. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, Dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia

psychologiczno-pedagogicznego.


§ 7

1. W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej poprzez:

1) rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej;

2) ochronę i przekaz narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego;

3) aprobatę języka literackiego i gwary.


2. Przedszkole kształtuje szacunek dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, poglądów politycznych, przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia.


§ 8

Przedszkole, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, organizuje naukę religii na życzenie rodziców dzieci.

1) naukę religii organizuje się dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci danego oddział przedszkolnego. Dla mniejszej liczby dzieci w oddziale zajęcia religii w przedszkolu organizowane są w grupie międzyoddziałowej;

2) dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii Przedszkole zapewnia na ten czas opiekę; nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości;

4) nauka religii odbywa się w wymiarze zajęć, właściwych dla danej grupy wiekowej.


§ 9


Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.


W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:

wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub innej osoby upoważnionej lub pracownika niepedagogicznego;
podczas spacerów poza terenem przedszkola , w grupie ogólnodostępnej opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
pracownicy przedszkola reagują na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłasza o tym fakcie dyrektorowi Przedszkola.

Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:

wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
przestrzeganie zasad zdrowego żywienia dzieci;
tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o swoje zdrowie;
realizowanie programów prozdrowotnych;
organizowanie otoczenia edukacyjnego, którego celem jest wszechstronny bezpieczny rozwój dziecka, w tym również odpowiedniego otoczenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
organizowanie odpowiedniego rytmu dnia dającego dzieciom poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniający ich zdrowy i wszechstronny rozwój;
zachowanie właściwych proporcji między zabawą, nauką i wypoczynkiem ;
stosowanie różnorodnych form aktywności dzieci, w tym w miarę możliwości organizowanie codziennych zajęć na świeżym powietrzu, zaspakajających ich potrzebę ruchu;
zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, które ze względów chorobowych wymagają specjalnego postępowania;
współpracę z instytucjami, organizacjami, rodzicami zapewniającą zdrowy rozwój dziecka;
W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:
współpracuje z rodzicami dzieci;
przeprowadza zajęcia z pielęgniarką , lekarzem oraz innymi specjalistami;
realizuje programy prozdrowotne;
prowadzi zdrowe żywienie wg odrębnych przepisów;
w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie oraz możliwość aktywności ruchowej;
przeprowadza zajęcia z pierwszej pomocy we współpracy z ratownikami medycznymi;
współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, mediami zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia;


Rozdział 3

Organy Przedszkola

§ 10

Organami Przedszkola są:

Dyrektor Przedszkola;
Rada Pedagogiczna;
Rada Rodziców.

 


§ 11

Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.
Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
Zadania Dyrektora Przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny według zasad określonych odrębnymi przepisami;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego dziecka;

10) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

a) Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przypadkach określonych w Statucie Przedszkola. Skreślenie następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i na podstawie jej uchwały;
b) przepis ust. a nie dotyczy dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;

c) nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.

11) do dnia 31 sierpnia przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru;

12) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;

13) dokonuje oceny pracy nauczyciela;

14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

5. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) wychowawczo - dydaktyczny poziom Przedszkola;

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;

3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.

6. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.

7. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

8. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.

9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.

10. W Przedszkolu nie tworzy się stanowiska wicedyrektora.

11. Organ prowadzący wyznacza na czas zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora nauczyciela tak zwanego zastępcę społecznego.

§ 12

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Przedszkola.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

5) ustalanie regulaminu swojej działalności;

6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:


1) organizację pracy Przedszkola, tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego Przedszkola;

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

6) opiniowanie pracy Dyrektora za okres kadencji w związku z kandydowaniem przez niego do konkursu;

7) powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata, albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

8) powierzenie stanowiska wicedyrektora.

 

Rada Pedagogiczna:

1) deleguje zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;

3) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

 


§ 13

W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym rodzicu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.


Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności;

4) delegowanie zgodnie z obowiązującymi przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola.

 

Rada Rodziców może wystąpić: z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela; do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawach Przedszkola.

5. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola. W regulaminie określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

7. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.

Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.

§ 14

Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;

zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji;

 

Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:

zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;

zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;

zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

 

§ 15

1. Spory pomiędzy organami Przedszkola rozstrzyga się z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, wewnątrz Przedszkola po wysłuchaniu opinii stron;

mediatorem w sytuacjach konfliktowych jest Dyrektor, może nim być także jeden z organów Przedszkola, jeśli pozostałe wyrażą na to zgodę;


2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) w celu rozstrzygnięcia sporu, Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest doprowadzić do spotkania stron, wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć rozstrzygające decyzje, o których w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowane strony;

 


2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu sprawę należy przekazać innemu organowi właściwemu dla istoty konfliktu.

 

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola

§ 16

 


Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych co rocznie przez organ prowadzący przedszkole. Czas pracy przedszkola jest uzgadniany z Radą Rodziców i organem prowadzącym.
Przedszkole pełni w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.
W czasie dyżuru wakacyjnego do przedszkola uczęszczają dzieci wcześniej zapisanie przez rodziców na listę dyżuru. Termin zapisów ustalony jest przez organ prowadzący.
Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji przedszkola, w którym określa w szczególności:
liczbę oddziałów;
liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez logopedę i innych nauczycieli.
Opracowany arkusz organizacji przedszkola dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.
Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.
W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.


§ 17

Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz specyfiki pracy grupy.


§ 18


Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem:

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30-8.00. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu od momentu wejścia do momentu wyjścia do domu.

3. Każdy oddział wiekowy powierzony jest opiece jednej lub dwóm nauczycielkom, które ponoszą pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

4. W oddziale dzieci 3 i 4 letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga w pracy nauczyciela i wykonuje czynności opiekuńcze wobec dzieci.

5. W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem przedszkolnym, zapewnia się opiekę pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

6. Przedszkole organizuje wycieczki zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

7. W Przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

8. W przypadku nagłych zachorowań lub wypadków Przedszkole natychmiast
zawiadamia rodziców i wzywa pomoc lekarską.

9. Podczas organizowania przez Przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców, nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości. Po tym czasie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice lub inne pisemnie upoważnione przez nich osoby.

10. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

1) realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;

2) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;

3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem Przedszkola.


§ 19

1. Przedszkole jest dwuoddziałowe .

2. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie powinna być większa niż 25.

3. Przy zmniejszonej frekwencji dzieci oraz w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela dyrektor może okresowo łączyć funkcjonujące oddziały.

4. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz przedszkolny zestaw programów zatwierdzony przez dyrektora w trybie przewidzianym przepisami prawa.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Na wniosek rodziców w Przedszkolu organizowana jest religia, język nowożytny i inne zajęcia dodatkowe za które rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat.

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 20

 

1. Przedszkole jest czynne od 6.30-16.30.

2. W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 8 .00 do 13.00 . Poza czasem wymienionym w ust. 2 świadczenia realizowane są odpłatnie. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Miasto Nowy Sącz.

4. Z opłaty zwolnione są dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Opłatę za Przedszkole pobiera się za liczbę godzin pobytu dziecka w Przedszkolu zdeklarowanych przez rodziców (prawnych opiekunów) ponad czas realizacji podstawy programowej.

6. Opłaty za żywienie liczone wg ustalonej stawki za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu, ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

7. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.

8. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania na konto bankowe opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, do 10 dnia każdego miesiąca. Za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczone są odsetki w ustawowej wysokości.

9. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić Przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

 


§ 21

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.
Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola przez tydzień.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać dowód osobisty i na żądanie pracownika przedszkola pokazać go celem sprawdzenia zgodności danych.
Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni lub do oddziału dziecka i oddać pod opiekę nauczyciela lub osoby dyżurującej w szatni.
W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje godzinę odbioru dziecka w dzienniku zajęć.
Nauczyciel, pracownik przedszkola ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub osobie nie znajdującej się na upoważnieniu do odbioru dziecka.
Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.
Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.


§ 22


Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
2. Zasady współdziałania rodziców oraz nauczycieli:

zasada partnerstwa, w której wszystkie podejmowane decyzje mają charakter wspólnie  wynegocjowanego kompromisu;
zasada pozytywnej motywacji, w której obie strony, a więc Przedszkole i rodzic wspólnie i dobrowolnie podejmują działania na rzecz dzieci;
zasada jedności oddziaływań, która przypomina o konieczności realizowania przez Przedszkole i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania;
zasada wielostronnego przepływu informacji, w celu konfrontowania opinii o tym, co dzieje się w Przedszkole i w domu dziecka;
zasada aktywnej i systematycznej współpracy, która mówi o potrzebie aktywnego i stałego zaangażowania się obu stron w wykonywanie zadań w  ramach wzajemnego współdziałania.


3. Formami współpracy Przedszkola z rodzicami są:

1) zebrania ogólne – co najmniej jedno w roku;

2) zebrania grupowe– co najmniej jedno w roku;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem;

4) zajęcia i uroczystości otwarte;

5) korespondencja listowna, kontakty telefoniczne;

6) spotkania członków rady rodziców i nauczycieli.

4. Rodzice zobowiązani są do:

przestrzegania niniejszego statutu;
regularnego kontaktowania się z nauczycielem;
aktywnego uczestniczenia w formach współpracy z przedszkolem, w tym udziału w warsztatach;
terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
jak najszybszego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola, zgodnie z §20 .
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
5. Rodzice mają prawo do:

uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
ochrony danych osobowych;
wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

 


§ 23

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy i kryteria .


§ 24

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:

zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;
ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie programowej wychowania przedszkolnego wiadomości i umiejętności;
utrzymywanie bieżących kontaktów z rodzicami i przekazywanie informacji o efektach kształcenia i zachowaniu dziecka.


§ 25

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy:
przedstawienie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;
2) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej

i wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) prowadzenie dokumentacji współpracy z rodzicami;

4) współpracowanie z innymi pracownikami pedagogicznymi oraz specjalistami;

5) odpowiedzialność za jakość i wynik pracy ;

szanowanie godności dziecka i respektowanie jego prawa;
otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków  i utrzymuje stały kontakt z ich rodzicami .
Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

 


§ 26

1. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

2. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej .

1) nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”;

2) sporządza arkusz obserwacji dziecka, który stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej;

3) przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6- letnich, którą przekazuje rodzicowi.


§ 27

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:
wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
współpracowanie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną.


W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

 


Pracownicy obsługi i administracji

§ 28

 


W przedszkolu zatrudnia się pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, takich jak:
główny księgowy
referent do spraw zaopatrzenia
pomoc nauczyciela
starsza woźna
kucharka
pracownik do prac lekkich
konserwator
2. Zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi, zapewniają sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

3. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.

4. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;

8) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;

9) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

10) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.

6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.

7. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

8. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu.

9. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.

10. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

4) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

5) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy;

6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;

7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;

8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;

9) w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;

10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

11) podczas nieobecności woźnej przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;

12) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

13) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 29

1. Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy;

5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;

8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.


§ 30


W zajęciach wspomagających rozwój dzieci organizowanych przez przedszkole mogą brać udział także wolontariusze. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola.

§ 31

 


Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem a szkołą wyższą.
W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady rodziców.


Dzieci Przedszkola

§ 32

1. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa do:

właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami pracy umysłowej;
szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
poszanowania jego godności osobistej,
poszanowania własności;
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
opieki i ochrony przed przemocą;
partnerskiej rozmowy na każdy temat;
akceptacji jego osoby;
zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych;
własnego tempa pracy;
snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
zdrowych i urozmaiconych posiłków;
tajemnicy, bycia sobą do radości;
niewiedzy, niepowodzeń i łez , do popełniania błędów
ochrony przed przemocą i zgorszeniem

 


Do obowiązków dziecka należy:
szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory;
okazywać życzliwość i pomoc innym;
podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;
przestrzegać zasad higieny osobistej;
szanować środowisko przyrodnicze i wszystko co z tym jest związane;
zgłaszać swoje niedyspozycje i problemy.

 

Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku:

zalegania lub nieterminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres dwóch miesięcy;
szczególnie destrukcyjnego wpływu swoim zachowaniem na innych wychowanków lub na funkcjonowanie całej grupy;
nieprzestrzegania przez rodziców obowiązków wynikających z niniejszego statutu;
skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 

Rozdział 7

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 33

Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowadzącego.
§ 34

 


Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Nowego Sącza.
Kryteria które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola oraz harmonogram rekrutacji określa organ prowadzący.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor.
Do przedszkola w miarę wolnych miejsc mogą być przyjmowani kandydaci spoza miasta Nowego Sącza po uzgodnieniu z organem prowadzącym


Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 35

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami.
Szczegółowe zasady prowadzenia przez Przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy, ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości, a także przepisy wydane przez organ prowadzący.
Dokumenty z zakresu działania przedszkola udostępnia się w siedzibie przedszkola w godzinach jego pracy.
Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany.
Po nowelizacji statutu dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego tekst w Biuletynie Informacji Publicznej .
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności przedszkolnej.
Statut przedszkola upublicznia się poprzez jego udostępnienie w gabinecie dyrektora w godzinach jego pracy i na stronie internetowej przedszkola.
Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
Na tablicy jest używana nazwa: Miejskie Przedszkole Nr 7.
Przedszkole używa pieczęci:

 

Miejskie Przedszkole Nr 7

w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz ul. Krakowska 50

Tel/fax 18 443- 04- 91

 


§ 36

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc “Statut Miejskiego Przedszkola Nr 7 Nowym Sączu” uchwalony w dniu 10.09.2014

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r. Uchwała nr 8/ 2017 Rady Pedagogicznej z dnia 14.11.2017

Kontakt

Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz 

tel/fax: 018 443 04 91
e-mail: mp7@edu.nowysacz.pl

 

NIP 734-10-25-269

REGON 490581402

Małopolska w zdrowej atmosferze

pcpr logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat:
tel. 18 443 82 51, fax. 18 444 27 17