Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu

 

        
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

- umożliwia wszechstronne wychowanie dzieci przez świadome kierowanie ich rozwojem;

- sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki;

- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków panujących w placówce i do wieku wychowanków;

- współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;

- udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci zajęć:

                    zajęcia z logopedą;

                     zajęcia z psychologiem;

                    gimnastyka korekcyjna 

- umożliwia rozwijanie dziecięcych zainteresowań plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych, aktywności twórczej i intelektualnej prowadząc następujące zajęcia:

                    religia;

                    język angielski;

                    kółko taneczne

                    kółko plastyczne;

                    kółko sportowe.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Ramowy rozkład dnia (do pobrania)