zarządzenia

 

 

 

 ZARZADZENIE nr 9/20

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr7 w Nowym Sączu

z dnia 15 czerwca 2020r.

 

W sprawie : dyżuru wakacyjnego

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

ogłoszono dnia 22 maja 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

 

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

 

§ 1

Dyrekcja Miejskiego Przedszkola  pragnie poinformować rodziców,  nauczycieli, pracowników przedszkola o ostatecznej decyzji Dyrektora Wydziału Edukacji  i Wychowania Urzędu Miasta  Nowego Sącza w sprawie pracy przedszkola w okresie wakacji. Podjęta została decyzja o utrzymaniu poprzednio przyjętego harmonogramu pracy w wakacje.

 

 

§ 2

  Miejskie Przedszkole będzie czynne w miesiącu SIERPNIU OD  01.08 do 27.08.2020 (dwa dni29,31  pozostaje na przygotowanie przedszkola do pracy w nowym roku szkolnym). LIPIEC jest miesiącem wolnym od zajęć.

 

 

 

§ 3

Dyżur nadal  z przestrzeganiem  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (odpowiednia liczebność grupy, odrębność pracy grup, bezpieczeństwo sanitarne).

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5

 

                 Dyrektor przedszkola

 Marta Trzcińska-Żak

 

 

 

 

 

 

 

Począwszy od dnia 18.05.2020 r. Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu wznawia działalność.

Zapraszamy dzieci i rodziców zgodnie z wcześniej ustaloną listą dzieci.

 

 

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Miejskiego Przedszkola  Nr 7 w Nowym Sączu

 

Informacje ogólne

-Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE


-W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola.


-Rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko pod wejście do przedszkola. Dziecko powyżej 4 roku życia powinno przyjść w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji;


-Rodzic informuje Panią sprzątającą z której grupy jest dziecko, a ta informuje
opiekuna właściwej grupy, który odbiera dziecko od rodzica.


-Obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (prawnych opiekunów) na teren przedszkola;


-W razie wyjątkowej konieczności wejścia rodzica na teren przedszkola, zobowiązany jest  do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do przedszkola;


-Każde dziecko przy wejściu będzie poddane pomiarowi temperatury ;
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze


-W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli;


-Nauczyciele zorganizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji;


-Nauczyciele mają obowiązek wietrzenia Sali w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;


-Dzieci nie zabierają własnych zabawek ( i innych niepotrzebnych przedmiotów) do przedszkola

-Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej Sali z której usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować  (np. pluszowe misie i inne tego typu zabawki)


-Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci;


-Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw, po codziennie przeprowadzonej dezynfekcji;


-Nie wolno organizować wyjść poza teren instytucji, np. spacer do Parku
personel przedszkola (pomoce nauczycieli, panie sprzątające) utrzymują szczególną czystość ciągów komunikacyjnych i dezynfekują powierzchnie dotykowe:  klamek, włączników świateł, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków; ram leżaczków;


-Nauczyciele dopilnują, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;


-W razie podejrzenia zachorowania dziecka w przedszkolu, nauczyciel postępuję zgodnie z procedurą podejrzenia zachorowania i przechodzi z dzieckiem do specjalnie przygotowanej do izolacji Sali oraz informuję  Dyrektora i rodziców dziecka.


Zasady odbioru dziecka z przedszkola.

-Rodzic (opiekun prawny) odbiera dziecko  dzwoniąc za pomocą dzwonka znajdującego się na zewnątrz( koło drzwi wejściowych do przedszkola).

-Informuje Panią sprzątającą z której grupy jest dziecko, a ta informuje wychowawcę, który przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi)


 Dyrektor przedszkola
                                                                                                    Marta Trzcińska-Żak

 

 

 

Procedura postępowania
 na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
w Miejskim Przedszkolu  nr 7 w Nowym Sączu

 

 

Cel procedury


Zapobieganie wystąpieniu koronawirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji podejrzenia zachorowania.


Zapobieganie

Zadaniem dorosłych jest wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i nawyków higienicznych. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.


Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem dzieci w przedszkolu:

 

Nauczyciel jest zobowiązany do wdrażania wiedzy i umiejętności higienicznych


Przestrzeganie dzieci przed zagrożeniem dzięki organizowaniu zajęć edukacyjnych


Uczenie dzieci prawidłowego mycia rąk


Utrwalanie wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania (np. zasłanianie buzi przy kichaniu czy kaszlu)


Codzienne sprawdzanie stanu zdrowia u dzieci (pomiar temperatury przed wejściem do placówki)


Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do przedszkola i informować o chorobach.


Dyrektor przedszkola:


-Pilnuje przestrzegania procedury zapobiegania zarażeniem koronawirusem,


-Umieszcza w widocznym miejscu plakaty (ulotki) z informacjami oraz instrukcje mycia rąk oraz dezynfekcji rąk


- Dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne (rękawice ochronne, maseczki);

 


Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem – opis działań


Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby u dziecka:


- Niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w specjalnie wyznaczonej i przygotowanej do tego celu sali


- Niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola


-Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej Sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej, prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi


-Dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.


-Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej;


-O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu  dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący, kuratorium oświaty a także stację sanitarno-epidemiologiczną

 

Dyrektor przedszkola 
                                                                                   Marta Trzcińska-Żak

 

 

 


Zarządzenie Nr 7 /2020
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
z dnia 05.05.2020

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu


Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia   20   marca   2020   r.   w   sprawie   szczególnych   rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty w związku     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:


§ 1.
Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu / w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 06.05.2020 oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu .
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                   Marta Trzcińska-Żak
                                                                    (podpis Dyrektora)

 

 

 

INFORMACJA 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało wytyczne dla organów prowadzących przedszkola, dyrektorów, nauczycieli i rodziców, związane z planowanym uruchomieniem placówek od 6 maja. MEN zaleca, aby pierwszeństwo w opiece miały dzieci niektórych rodziców.


"Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - wskazuje w komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej.


"Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego" - stwierdza MEN.

 


WYTYCZNE DLA RODZICA


- Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.


- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.


- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.


- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.


- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.


- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.


- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

 

Zarządzenie w sprawie żywienia

 Lista żywieniowa

 

Drodzy Rodzice!
W związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych otworzyliśmy konto na Faceboku: Przedszkole Siódemka NowySacz

 

 https://www.facebook.com/przedszkolesiodemka.nowysacz.1

 

Będziemy umieszczać proponowane przez nas materiały oraz ciekawe strony internetowe, które warto odwiedzić. Zapraszamy do kontaktu z nami.