zarządzenia


 

PROCEDURA

Numer BHP 2…./2020

Obszar

               Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu

Procedura

 

Procedura dotycząca ochrony pracowników i dzieci przed koronawirusem

SPIS TREŚCI

Cel:

1.      OCHRONA PRACOWNIKÓW I DZIECI PRZED KORONAWIRUSEM

2.      WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZAPOBEGAJACE ZARAŻENIU KORONAWIRUSEM

3.      PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

3. Procedura dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

4. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, a w pierwszej kolejności z placówki powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Objawy zakażenia koronawirusem przypominają te w przypadku grypy i obejmują: gorączkę, kaszel oraz trudności z oddychaniem. Ponadto u zakażonych pojawiały się również bóle mięśni, ból głowy, ból gardła, krwioplucie, a czasem biegunka. Objawy te zwykle pojawiały się między 2 a 14 dniem po zakażeniu.

Do zachorowania w powodu koronawirusa COVID-19 niezbędne jest zakażenie, czyli:

         kontakt bezpośredni z osobą chorą (np. przy udzielaniu pomocy medycznej, w pracy, przebywanie w tym samym pomieszczeniu, wspólne podróżowanie lub mieszkanie razem),

         podróżowanie do regionu, w którym wybuchła epidemia w ciągu 14 dni przed pojawieniem się objawów,

         praca w miejscu udzielania pomocy medycznej, gdzie przebywali i byli leczeni chorzy na koronawirus 2019-nCoV.

 

 

1.      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

2.      Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3.      W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

4.      Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5.      W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

6.      Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

7.      Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

8.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

9.      Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

10.  W placówce znajduje się co najmniej jeden termometr, najlepiej bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

11.  Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

12.  Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

13.  W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

14.  Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

15.  Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt (sala zabaw) powinna wynosić co najmniej 16 m2, przy czym do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

16.  W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

17.  Zaleca się kontakt z rodzicami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

18.  Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą
z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

19.  Zapewnienia się pracownikom oraz dzieciom i rodzicom dostęp do miejsc,
w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

20.  Umieszcza się dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym
w widocznych miejscach i zapewnienie ich regularnego napełniania.

21.  Wywiesza w widocznym miejscu informacji, jak skutecznie myć i odkażać ręce.

22.  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

23.  Upowszechnia się wśród pracowników, dzieci i rodziców wiedzę z zakresu zakażenia koronawirusem (np. poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń w tym zakresie, przygotowanie plakatów informacyjnych, rozsyłanie e-maili itp.) z wyszczególnieniem aby: NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, przestrzegać higieny kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie co najmniej 60% alkoholu).

24.  Wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom, rodzicom
i dzieciom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób.

25.   Wprowadza się obowiązek zapewnienia, aby pomieszczenia były czyste
i higieniczne:

-        powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki i powierzchnie płaskie,
w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatura, włączniki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,

-        wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem,

-        wycofuje się zabawki, przedmioty, których nie można dezynfekować (pluszowe zabawki, elementy z papieru itp.).

26.   Nauczyciele przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć przedszkola.

27.   Nauczyciele odwołują zaplanowane wycieczki w miejsca, gdzie mogą występować duże skupiska ludzkie.

28.   Nauczyciele oraz pozostały personel zapewnieniom dzieciom odpowiednie warunki sanitarne, opiekuńcze i edukacyjne.

29.   Nauczyciele zapewniają warunki do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.

30.   Wprowadza się obowiązek edukacji dzieci w zakresie:

·         prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),

·         mycia rąk po skorzystaniu z toalety,

·         mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,

·         prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców),

·         spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),

·         zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,

·         prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

 

31.   Zobowiązuje się pracowników do ścisłej współpracy
z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

32.   Zobowiązuje się pracowników kuchni lub dostawców pożywienia dla dzieci do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

33.   Personel pomocniczy zobowiązuje się do bieżącej wymiany i uzupełniania mydła i papieru toaletowego w każdej toalecie, tak aby zapewnić ciągły dostęp do podstawowych środków higieny.

34.  W salach konsumpcyjnych, gdzie spożywane są posiłki, należy stosować środki dezynfekcyjne do rąk.

35.  W miejscach ogólnodostępnym umieszcza się środki dezynfekcyjne.

36.  Toalety dla dzieci i pracowników wyposaża się w jednorazowe ręczniki
i dozowniki bezdotykowe do mydła.

37.   Do placówki przyjmowane są TYLKO DZIECI ZDROWE. Jeżeli dziecko lub rodzic/opiekun, domownik ma: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów lub rejonów Polski, gdzie szerzy się koronawirus, lub jeżeli poddany jest kwarantannie – NIE należy przyprowadzać dziecka do przedszkola.

38.   Rodzice/opiekunowie, codziennie podpisują ankietę epidemiologiczną (załącznik nr 1).

39.   W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego dobry stan zdrowia.

40.   Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrekcji wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych lub pasożytniczych dziecka. Nauczyciel ma obowiązek poinformować pozostałych rodziców o zaistniałej sytuacji i zwrócenia uwagi na niepokojące objawy u dzieci.

41.   W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci przedszkolu nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.

42.  Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk. Jeśli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku. należy go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.

43.   Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Dyrektor ma także wyłączyć źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela.

44.   Dyrektor placówki wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

45.   Dyrektor placówki nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób. Zgłoszenia dokonuje lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

46.   Dyrektor placówki ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

47.   Dyrektor placówki na tablicy ogłoszeń informuje rodziców, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy.

48.   Dyrektor nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia, a także w miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

49.   Dyrektor wyznacza pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz numery telefonów rodziców.

50.   Dyrektor organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, poprzez spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce
z dodatkiem detergentów temperaturze min. 60oC lub je wyparza.
W przypadku korzystania z cateringu wymaga się od dostawców jednorazowych pojemników i sztućców.

51.  Rodzice, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu
w placówce, maja obowiązek przekazać dyrektorowi istotne informacje
o stanie jego zdrowia. Maja obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust ,w czasie przyjścia i powrotu z placówki.

52.  Jeżeli posiłki przygotowywane są bezpośrednio w placówce obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

53.   Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków placówki i personelu.

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

7.      Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

W przypadku powzięcia , że u pracownika lub dziecka potwierdzono zakażenie COVID-19, wprowadza się działania zmierzające do:

·         przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji stanowiska/stanowisk pracy, na których osoba zakażona świadczyła pracę (wszystkie przedmioty,
w szczególności narzędzia i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, powinny podlegać szczegółowej dezynfekcji za pomocą specjalistycznych preparatów na bazie co najmniej 60% alkoholu),

·         zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (o ile nie zostały poddane kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z danym pracownikiem w okresie 14 dni poprzedzających stwierdzenie zakażenia (chodzi tu o osoby, które miały bliski kontakt z danym pracownikiem, polegający na kontakcie bezpośrednim - np. podaniu ręki, narażeniu na kaszel osoby chorej – przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej,
w odstępie mniejszym niż 2 metry przez ponad 15 minut, przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona w odstępie mniejszym niż
2 m przez co najmniej 15 minut,

·         wprowadza się stosowanie, w miarę możliwości, indywidualnych narzędzi pracy (m.in. długopisów wykorzystywanych np. do podpisywania się na liście obecności),

·         W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję
o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 

                                                                                                                    

 

     Dyrektor Marta Trzcińska-Żak                                                                                                                                       

Opracował:

                                                                                                                                                           Paweł  Dobosz – specjalista ds. BHP

       

 

 

 

 

                                                                        ZARZĄDZENIE NR 11/2020

 DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W NOWYM SACZU

  Z dnia 17.08.2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za żywienie w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996 ze zm.) dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala następującą  opłatę
za żywienie dzieci obowiązującą od 1 września 2020r.
§ 1

Dzienna stawka za żywienie dziecka wynosi 6 zł (śniadanie , II śniadanie ,obiad )

§ 2


1. Koszt żywienia dzieci ustalony jest na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych w okresie od 01.01.2020 – 30.06.2020, z uwzględnieniem  norm żywieniowych IŻŻ dla dzieci w wieku  przedszkolnym.

2. Niniejszą stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z intendentem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.

§ 3

 

1. W przypadku dalszego wzrostu cen rynkowych artykułów spożywczych do końca roku 2020, stawka żywieniowa dzienna od nowego roku 2021 może zostać podwyższona.               

  2. O konieczności podwyższenia stawki dziennej żywieniowej rodzice zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 4


1. Traci moc zarządzenie nr 15/2018 (§ 2) z dnia 12.09.2018

 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.                                                                                           

 


Podpisał dyrektor przedszkola

Marta Trzcińska-Żak

 

Nowy Sącz 27.08.2020 r.

 

 

DRODZY RODZICE !

 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 26 sierpnia 2020https://www.gov.pl/web/edukacja wydanymi na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r. poz.59,oraz z 2020r. poz.322,374,567 i 1337) Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu rozpoczyna działalność po dyżurze wakacyjnym.

Jak wiadomo przedszkole musi spełniać określone warunki, które między innymi dotyczą metrów kwadratowych powierzchni koniecznych do zapewnienia na jedno dziecko, w związku z tym liczebność grup przedszkolnych musiała ulec zmianie. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które stworzy bezpieczne warunki pracy i pobytu dzieci w przedszkolu.  Zgodnie z przeprowadzoną  rozmową telefoniczną z rodzicami  dzieci będą przychodziły według ustalonego harmonogramu.

Na stronie internetowej przedszkola :http://www.mp7.nowysacz.pl/ zamieszczona została lista dzieci, rozpoczynająca zajęcia od września oraz harmonogram przydziału dla każdego dziecka. Prosimy rodziców o zapoznanie się z zakładką  dokumenty przedszkola -zarządzenia.

Jest to harmonogram ustalony na miesiąc wrzesień, który w miesiącu październiku może ulec zmianie.

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość    i współpracę. Każdą nieobecność,  chorobę dziecka, sytuację zdrowotną rodziny, prosimy natychmiast zgłaszać do Dyrektora placówki z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji.

W nowym roku szkolnym 2020/2021 przedszkolakom życzymy powodzenia .

                                                          

          Dyrektor MP7

Marta Trzcińska-Żak

 

 

 

HARMONOGRAM OBOWIĄZUJĄCY W MIESIĄCU WRZEŚNIU – GRUPA STARSZA - godz. 6.30-16.00

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

JĘZYK ANGIELSKI

LOGOPEDIA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

JĘZYK ANGIELSKI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

 

 

 

         

1.K. Adam

1.K. Adam

1.K. Adam

1.K. Adam

1.K. Adam

2.K. Julian

2.K. Julian

2.K. Julian

2.K. Julian

2.K. Julian

3.K. Liliana

3.K. Liliana

3.K. Liliana

3.K. Liliana

3.K. Liliana

4.Sz. Amelia

4.Sz. Amelia

4.Sz. Amelia

4.Sz. Amelia

4.Sz. Amelia

5.H. Daniel

5.H. Daniel

5.H. Daniel

5.H. Daniel

5.H. Daniel

6.J. Laura

6.J. Laura

6.J. Laura

6.J. Laura

6.J. Laura

7.M. Martyna

7.M. Martyna

7.M. Martyna

7.M. Martyna

7.M. Martyna

8. P. Szymon

8. P. Szymon

8. G. Maja

8. P. Szymon

8. P. Szymon

9. B. Patryk

9. B. Patryk

9. B. Patryk

9. B. Patryk

9. B. Patryk

10. Cz. Jeremi

10. Cz. Jeremi

10. Cz. Jeremi

10. Cz. Jeremi

10. G. Maja

11.O. Iwo

11. . Cz. Magdalena

11. O. Iwo

11.O. Iwo

11.O. Iwo

12. L. Oliwier

12. L. Oliwier

12. L. Oliwier

12. L. Oliwier

12. J. Kaja

13. O. Maja

13. O. Maja

13. J. Kaja

13. O. Maja

13. O. Maja

14. O. Sylwia

14. O. Sylwia

14. O. Sylwia

14. O. Sylwia

14. O. Sylwia

15.K. Marcelina

15.K. Marcelina

15. W. Sonia

15. W. Sonia

15. W. Sonia

16.K. Ryszard

16.K. Ryszard

16.K.Marcelina

16. Cz. Magdalena

16. Cz. Magdalena

17. Z. Kamil

17. Z. Kamil

17. Z. Kamil

17. K.Marcelina

18. P. Aleksandra

18. L. Sandra

18. L. Sandra

18. P. Aleksandra

18.T. Jakub

18.T. Jakub

19. K. Krystian

19. K. Krystian

19. K. Krystian

19. K. Krystian

19. K. Krystian

 

 

          

HARMONOGRAM OBOWIĄZUJĄCY W MIESIĄCU WRZEŚNIU – GRUPA MŁODSZA – godz. 8.00- 15.30

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

JĘZYK ANGIELSKI

LOGOPEDIA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

JĘZYK ANGIELSKI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B. Lena

1. B. Lena

1. B. Lena

1. B. Lena

1. B. Lena

2. C. Mateusz

2. C. Mateusz

2. C. Mateusz

2. C. Mateusz

2. C. Mateusz

3. J. Pola

3. J. Pola

3. J. Pola

3. J. Pola

3. J. Pola

4.J. Izabela

4.J. Izabela

4.J. Izabela

4.J. Izabela

4.J. Izabela

5. F. Julia

5. F. Julia

5. F. Julia

5. F. Julia

5. F. Julia

6. O. Alicja

6. O. Alicja

6. O. Alicja

6. O. Alicja

6. O. Alicja

7.K. Jan

7.K. Jan

7.K. Jan

7.K. Jan

7.K. Jan

8.P.Alan

8.P.Alan

8.P.Alan

8.P.Alan

8.P.Alan

9.Sz. Marcel

9.Sz. Marcel

9.Sz. Marcel

9.Sz. Marcel

9.Sz. Marcel

10.K. Szymon

10.K. Szymon

10.K. Szymon

10.K. Szymon

10.K. Szymon

11.K. Julita

11.K. Julita

11.K. Julita

11.K. Julita

11.K. Julita

12.B. Patrycja

12.B. Patrycja

12.B. Patrycja

12.B. Patrycja

12.B. Patrycja

13.Cz. Julia

13.Cz. Julia

13.Cz. Julia

13.Cz. Julia

13.Cz. Julia

14. K. Aleksander

14. K. Aleksander

14. K. Aleksander

14. K. Aleksander

14. K. Aleksander

15.C. Zofia

15.C. Zofia

15.F. Beniamin

15.R. Adrian

15.R. Adrian

16.F. Beniamin

16.W. Julian

16.W. Julian

16.R. Nadia

16.R. Nadia

17.W.Julian

17.N.Sebastian

17.K. Oliwia

17.W.Julian

17.W.Julian

18.K. Oliwia

18.K. Oliwia

18.N. Sebastian

18. N. Sebastian

18. C. Zofia

19.M. Adrian

19.M. Adrian

19.M. Adrian

19.M. Adrian

19.M. Adrian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:

 

§ 1

Dyrekcja Miejskiego Przedszkola  pragnie poinformować rodziców,  nauczycieli, pracowników przedszkola o ostatecznej decyzji Dyrektora Wydziału Edukacji  i Wychowania Urzędu Miasta  Nowego Sącza w sprawie pracy przedszkola w okresie wakacji. Podjęta została decyzja o utrzymaniu poprzednio przyjętego harmonogramu pracy w wakacje.

 

 

§ 2

  Miejskie Przedszkole będzie czynne w miesiącu SIERPNIU OD  01.08 do 27.08.2020 (dwa dni29,31  pozostaje na przygotowanie przedszkola do pracy w nowym roku szkolnym). LIPIEC jest miesiącem wolnym od zajęć.

 

 

 

§ 3

Dyżur nadal  z przestrzeganiem  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (odpowiednia liczebność grupy, odrębność pracy grup, bezpieczeństwo sanitarne).

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5

 

                 Dyrektor przedszkola

 Marta Trzcińska-Żak

 

 

 

 

 

 

 

Począwszy od dnia 18.05.2020 r. Miejskie Przedszkole nr 7 w Nowym Sączu wznawia działalność.

Zapraszamy dzieci i rodziców zgodnie z wcześniej ustaloną listą dzieci.

 

 

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Miejskiego Przedszkola  Nr 7 w Nowym Sączu

 

Informacje ogólne

-Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE


-W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola.


-Rodzic (opiekun prawny) przyprowadza dziecko pod wejście do przedszkola. Dziecko powyżej 4 roku życia powinno przyjść w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w razie ewakuacji;


-Rodzic informuje Panią sprzątającą z której grupy jest dziecko, a ta informuje
opiekuna właściwej grupy, który odbiera dziecko od rodzica.


-Obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (prawnych opiekunów) na teren przedszkola;


-W razie wyjątkowej konieczności wejścia rodzica na teren przedszkola, zobowiązany jest  do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do przedszkola;


-Każde dziecko przy wejściu będzie poddane pomiarowi temperatury ;
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze


-W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli;


-Nauczyciele zorganizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji;


-Nauczyciele mają obowiązek wietrzenia Sali w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;


-Dzieci nie zabierają własnych zabawek ( i innych niepotrzebnych przedmiotów) do przedszkola

-Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej Sali z której usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować  (np. pluszowe misie i inne tego typu zabawki)


-Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci;


-Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw, po codziennie przeprowadzonej dezynfekcji;


-Nie wolno organizować wyjść poza teren instytucji, np. spacer do Parku
personel przedszkola (pomoce nauczycieli, panie sprzątające) utrzymują szczególną czystość ciągów komunikacyjnych i dezynfekują powierzchnie dotykowe:  klamek, włączników świateł, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków; ram leżaczków;


-Nauczyciele dopilnują, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;


-W razie podejrzenia zachorowania dziecka w przedszkolu, nauczyciel postępuję zgodnie z procedurą podejrzenia zachorowania i przechodzi z dzieckiem do specjalnie przygotowanej do izolacji Sali oraz informuję  Dyrektora i rodziców dziecka.


Zasady odbioru dziecka z przedszkola.

-Rodzic (opiekun prawny) odbiera dziecko  dzwoniąc za pomocą dzwonka znajdującego się na zewnątrz( koło drzwi wejściowych do przedszkola).

-Informuje Panią sprzątającą z której grupy jest dziecko, a ta informuje wychowawcę, który przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi)


 Dyrektor przedszkola
                                                                                                    Marta Trzcińska-Żak

 

 

 

Procedura postępowania
 na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
w Miejskim Przedszkolu  nr 7 w Nowym Sączu

 

 

Cel procedury


Zapobieganie wystąpieniu koronawirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji podejrzenia zachorowania.


Zapobieganie

Zadaniem dorosłych jest wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i nawyków higienicznych. Wiek przedszkolny to najbardziej właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.


Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem dzieci w przedszkolu:

 

Nauczyciel jest zobowiązany do wdrażania wiedzy i umiejętności higienicznych


Przestrzeganie dzieci przed zagrożeniem dzięki organizowaniu zajęć edukacyjnych


Uczenie dzieci prawidłowego mycia rąk


Utrwalanie wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania (np. zasłanianie buzi przy kichaniu czy kaszlu)


Codzienne sprawdzanie stanu zdrowia u dzieci (pomiar temperatury przed wejściem do placówki)


Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do przedszkola i informować o chorobach.


Dyrektor przedszkola:


-Pilnuje przestrzegania procedury zapobiegania zarażeniem koronawirusem,


-Umieszcza w widocznym miejscu plakaty (ulotki) z informacjami oraz instrukcje mycia rąk oraz dezynfekcji rąk


- Dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne (rękawice ochronne, maseczki);

 


Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem – opis działań


Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył oznaki choroby u dziecka:


- Niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w specjalnie wyznaczonej i przygotowanej do tego celu sali


- Niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola


-Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej Sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej, prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi


-Dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.


-Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej;


-O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu  dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący, kuratorium oświaty a także stację sanitarno-epidemiologiczną

 

Dyrektor przedszkola 
                                                                                   Marta Trzcińska-Żak

 

 

 


Zarządzenie Nr 7 /2020
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu
z dnia 05.05.2020

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu


Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia   20   marca   2020   r.   w   sprawie   szczególnych   rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty w związku     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:


§ 1.
Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu / w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 06.05.2020 oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Przedszkolu nr7 w Nowym Sączu .
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                   Marta Trzcińska-Żak
                                                                    (podpis Dyrektora)

 

 

 

INFORMACJA 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało wytyczne dla organów prowadzących przedszkola, dyrektorów, nauczycieli i rodziców, związane z planowanym uruchomieniem placówek od 6 maja. MEN zaleca, aby pierwszeństwo w opiece miały dzieci niektórych rodziców.


"Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - wskazuje w komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej.


"Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego" - stwierdza MEN.

 


WYTYCZNE DLA RODZICA


- Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.


- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.


- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.


- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.


- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.


- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.


- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

 

Zarządzenie w sprawie żywienia

 Lista żywieniowa

 

Drodzy Rodzice!
W związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych otworzyliśmy konto na Faceboku: Przedszkole Siódemka NowySacz

 

 https://www.facebook.com/przedszkolesiodemka.nowysacz.1

 

Będziemy umieszczać proponowane przez nas materiały oraz ciekawe strony internetowe, które warto odwiedzić. Zapraszamy do kontaktu z nami.