OBOWIĄZKI RODZICÓW 

-Współdziałanie w relacjach dom- przedszkole poprzez włączenie w realizację przedszkolnego programu dydaktyczno-wychowawczego, programu autorskiego „W krainie bajki i baśni”, czytanie bajek w porankach z ksiażką ;

-Branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach, imprezach okolicznościowych, zajęciach dla dzieci prezentujących prace  w różnych zawodach ,akcjach charytatywnych;

-Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców;

-Pomaganie w ulepszaniu warunków pracy przedszkola;

-Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola:

                    punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola  i odbieranie

                    przyprowadzanie dzieci czystych , zdrowych

                    dokonywanie opłat zgodnie z zawartą "Umową o korzystaniu z usług przedszkola".

UPRAWNIENIA RODZICA

RODZICE DZIECKA MAJA PRAWO DO:

-Znajomości zadań wynikających z rocznego planu przedszkola i planów miesięcznych w oddziale;

-Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

Przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie,  ułatwi sprawne funkcjonowanie placówki i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci.